KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - UMOWY

Na pod stawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO” informujemy, że:

1) Administrator em Pana/i danych osobowych jest Dj Guitar w Białej Podlaskiej, mająca siedzibę pod adresem: 21-500 Biała Podlaska, ul. Kasprowicza Jana 10, tel. +48 530 529 252, reprezentowana przez Łukasza Protasia.

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych proszę kontaktować się z uprawnionym przedstawicielem administratora – Łukasz Protaś, pod numerem tel. +48 530 529 252, email: protas.luszasz@gmail.com  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na podstawie art . 6 ust. 1 lit. b RODO.

Podstawowym celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie umowy korzystania z usług Dj Guitar, które odbywa się na podstawie ww. przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W tym przypadku podanie przez Państwa danych jest konieczne, są one bowiem niezbędne do zawarcia oraz późniejszego wykonania umowy korzystania z usług salonu. Powyższy cel nie jest oczywiście jedynym, dla którego przetwarzamy Państwa dane osobowe, są one bowiem wykorzystywane również do:

* marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług,

* marketingu produktów i usług podmiotów, które z nami współpracują,

* przekazywania Państwu informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminów i Cennika, a także o zmianach naszej nazwy (firmy), adresu lub siedziby. W takim wypadku ma to jednak miejsce dopiero po wyrażeniu przez Państwa dobrowolnej i wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym ze wskazanych wyżej, konkretnie określonych celów i odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Wyrażona przez Państwa zgoda może być w każdej chwili cofnięta, nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, które toczyło się przed cofnięciem tej zgody. W niektórych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych może okazać się niezbędne dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak dochodzenie ewentualnych roszczeń, marketing świadczonych przez nas usług oraz analiza ich jakości. W takiej sytuacji do przetwarzania dochodzi na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa, osoby upoważnione, procesorzy, m.in.

* kancelarii prawnej – w przypadku konieczności dochodzenia ewentualnych roszczeń,

* operatorom pocztowym,

* podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem naszych systemów informatycznych oraz serwisów internetowych.

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu przedumownego, wykonania umowy z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych

6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuję Panu/Pani prawo: dostępu do swoich danych osobowych, do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych.

7) Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy.

8) Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9) Dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. Administrator nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych w celach innych niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.